Strona główna


Historia i cele


Aktualności Towarzystwa


Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO) jest specjalistycznym towarzystwem naukowym upowszechniającym wiedzę o ludach, językach i kulturach Wschodu.

PTO zostało założone 28 maja 1922 we Lwowie z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza – Jana Czekanowskiego, Andrzeja Gawrońskiego i Zygmunta Smogorzewskiego. Pierwszym Prezesem został prof. Władysław Kotwicz. Później – po wojnie – funkcję Prezesa pełnili prof. prof. Tadeusz Kowalski, Ananiasz Zajączkowski, Tadeusz Lewicki, Jan Reychman, Stanisław Kałużyński, Marek Mejor. Najdłużej funkcję Prezesa PTO pełnił prof. zw. dr hab. Stanisław Kałużyński. Od 2012 r. Prezesem jest prof. zw. dr hab. Marek Dziekan.

Siedzibą PTO jest od 1953 Warszawa. Poprzednie siedziby to Lwów i Kraków.

PTO było i pozostaje jedyną organizacją skupiającą wszystkich orientalistów polskich na zasadzie dobrowolnego członkostwa, rozwijającą działalność naukowo-wydawniczą oraz popularnonaukową w dziedzinie orientalistyki. W przeszłości zajmowało się sprawami studiów i badań orientalistycznych, utrzymywało współpracę z orientalistyką światową. Od 1952 po powołaniu Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Orientalistycznego PAN, PTO przestało pełnić rolę jedynej ogólnopolskiej reprezentacji orientalistów, kładąc większy nacisk na popularyzację wiedzy o Wschodzie.

Towarzystwo organizuje w Warszawie coroczne spotkania naukowe (sesje, konferencje) oraz zwołuje zjazdy orientalistów polskich, połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa. Celem tych spotkań jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o Wschodzie. Pierwszy Zjazd Orientalistów Polskich został zwołany w 1931 roku w Warszawie jako ogólnopolskie forum wymiany myśli i dyskusji naukowej. Był ważnym wydarzeniem w rozwoju działalności PTO. Omówił sprawy organizacji orientalistyki polskiej. Dotychczas odbyło się 35 zjazdów (ostatni był w roku 2015). Zjazdy są prezentacją problematyki naukowo-badawczej oraz indywidualnych osiągnięć orientalistów polskich. Tematyka zjazdów nie jest ograniczana i dotyczy wszystkich reprezentowanych w Polsce dziedzin orientalistyki. Początkowo zjazdy zwoływano corocznie, później rzadziej, a ostatnio – zgodnie ze statutem PTO – zwołuje się je co 3 lata. Konferencje naukowe (do 2002 roku – ponad 30) poświęcano m. in. przekładom z literatur orientalnych, więzi Polski ze Wschodem, badaniom orientalistycznym, dorobkowi orientalistyki polskiej, recepcji kultury orientalnej w Polsce, sylwetkom wybitnych polskich orientalistów i ich wkładowi do orientalistyki światowej, przekładom z języków orientalnych.

W latach 1952-97 PTO zorganizowało tysiąc kilkaset imprez popularnonaukowych o tematyce orientalnej, często wespół z innymi instytucjami, jak odczyty, wykłady, prelekcje, pogadanki, spotkania autorskie, wieczory literackie, wystawy, projekcje filmów i przeźroczy, kursy języków orientalnych. Odbywały się comiesięczne spotkania członków PTO w Klubie Przyjaźni Polsko-Chińskiej i PTO.

Z inicjatywy PTO została ustanowiona przez Wydział I Nauk Społecznych PAN Nagroda Naukowa za publikacje orientalistyczne.

PTO wydawało Rocznik Orientalistyczny (od t. 2 (1919-1924), wyd. 1925 do t. 17, 1953), serię „Biblioteka Wschodnia” (1925-88) oraz wydało szereg publikacji w cyklu polskich przekładów klasyków Wschodu. Od 2006 roku pod patronatem PTO i z inicjatywy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazuje się seria „Biblioteka Dzieł Wschodu” jako kontynuacja serii „Biblioteka Wschodnia”.

Od 1949 PTO wydaje kwartalnik Przegląd Orientalistyczny (PO), który od 1953 jest organem Towarzystwa (w latach 1949-52 ukazujący się jako rocznik). Przegląd Orientalistyczny – pierwsze w Polsce orientalistyczne pismo popularnonaukowe – prezentuje działalność i dorobek orientalistyki polskiej, upowszechnia wiedzę o dziejach, kulturach, językach i literaturach ludów Wschodu, o stosunkach Polski ze Wschodem. Jego pierwszym redaktorem naczelnym (1953-1962) był prof. Jan Reychman. W latach 1963-2002 pełnił tę funkcję prof. dr hab. Stanisław Kałużyński. W latach 2003-2015 pełniła tę funkcję prof. dr hab. Danuta Stasik. Od 2016 pełni tę funkcję dr Agata Bareja-Starzyńska.

Na łamach Przeglądu Orientalistycznego publikują swoje prace orientaliści – historycy, językoznawcy, literaturoznawcy, religioznawcy i przedstawiciele innych specjalności. W PO zamieszcza się też recenzje z polskich publikacji orientalistycznych. PO jest pismem przeznaczonym dla szerokiego kręgu odbiorców i ma na celu upowszechnianie wiedzy o Wschodzie.

PTO nie jest Towarzystwem masowym. Na początku liczyło 18 członków, w 1939-57, w okresie największego rozwoju ponad 300. Obecnie PTO liczy 198 członków (grudzień 2017). Członkami PTO są w większości orientaliści (ponad 70%), pozostali to głównie przedstawiciele nauk humanistycznych, jak językoznawcy, angliści, rusycyści, poloniści, historycy, bibliści, teolodzy, socjolodzy, prawnicy, oraz lekarze i inni.

Działalność PTO jest dofinansowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmiana terminu konferencji !

20-21 kwietnia 2020

12-13 października 2020

W imieniu Zarządu Głównego PTO uprzejmie informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz utrudnieniami w podróżowaniu jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu VI Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej: „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki” zaplanowanej na 12-13 października 2020 r.

Nowy termin konferencji to  19-20 kwietnia 2021

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz utrzymania wysokiego poziomu naukowego przedsięwzięcia.

(aktualizacja 22.09.2020)

 


Nadchodzące wydarzenia orientalistyczne w kraju


21-22 października 2020

XVII Dni Arabskie. Bliski Wschód w świecie: historia, polityka, kultura (CfP)

6-8 grudnia 2020

17th Annual International Caucasus Conference in Memory of St. Grigol Peradze (1899-1942): “Euscaro-Caucasica. Ibero-Caucasian and Basque Languages and Old Georgian Literature”

NOWY TERMIN KONFERENCJI 

18-19 lutego 2021

International Conference “A Review of Changes. 70 years of the People’s Republic of China in an Interdisciplinary Perspective” 


Aktualny numer „Przeglądu Orientalistycznego” 


Nr 3-4 / 2019

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publi-kacji artykułów naukowych publikowanych w „Przeglądzie Orientalistycznym” zostało sfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę na podstawie umowy 590/P-DUN/2019.

Wydział Orientalistyczny UW

Uniwersytet Warszawski

Projekt logo (C) Wojtek Mejor

Copyright © 2015-2020  Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Stronę wykonała Maria Kozłowska
Od maja 2017 r. stronę prowadzi Adam Bednarczyk