Strona główna

 

Historia i cele


Aktualności Towarzystwa


Polskie Towarzystwo Orientalistyczne jest jedynym towarzystwem naukowym poświęconym zagadnieniom orientalistycznym o szczytnej tradycji sięgającej początków II Rzeczpospolitej, powstało bowiem oficjalnie 28 maja 1922 r. (tego dnia zatwierdzony został Statut Towarzystwa reskryptem Województwa Lwowskiego L. 11642), a jego inicjatorami byli profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie: Andrzej Gawroński, Jan Czekanowski i Zygmunt Smogorzewski. Twórcy Towarzystwa za właściwy początek jego działalności uważali pierwsze Walne Zgromadzenie w lipcu 1923 r. Powstanie tej organizacji było związane z odrodzeniem nauki polskiej, jakie nastąpiło we wszystkich dziedzinach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Celem Towarzystwa sformułowanym w jego Statucie jest „przyczynianie się do rozwoju orientalistyki polskiej przez prowadzenie i popieranie badań nad ludami Azji i Afryki.” Towarzystwo od początku miało charakter naukowy, ale już pierwszy Statut dopuszczał do grona członków osoby spoza środowiska ściśle naukowego. Pierwszy Zarząd Główny stanowili wymienieni wyżej założyciele, zaś na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w lipcu 1923 r. wybrany został Zarząd Główny, w którym znalazła się plejada polskich uczonych orientalistów: Władysław Kotwicz (prezes), Andrzej Gawroński (wiceprezes), Konstanty Chyliński (skarbnik), Jan Janów (sekretarz), oraz członkowie: Jan Czekanowski, Mojżesz Schorr, Zygmunt Smogorzewski, ks. Władysław Szczepański, Antoni Śmieszek i Stanisław Wędkiewicz.

W latach 1922-1952 Towarzystwo koncentrowało swoją działalność na sprawach naukowo-organizacyjnych orientalistyki i wydawniczych. Członkowie uczestniczyli w Międzynarodowych Kongresach Orientalistów, a w Zjazdach Orientalistów Polskich brali udział uczeni zagraniczni, którzy publikowali swe prace na łamach „Rocznika Orientalistycznego”, będącego w latach 1923-1952 pozostawał organem PTO.

Pierwszą siedzibą PTO był Lwów. Na pierwszym powojennym Walnym Zgromadzeniu w 1947 r. siedziba została przeniesiona do Krakowa, a od 1953 siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. W okresie powojennym Towarzystwu udawało się unikać jakiejkolwiek ideologizacji.

Interesującą inicjatywą okresu powojennego była seria przekładów z klasycznych literatur Orientu wydawana z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO – w latach 1966-1987 ukazało się 9 tomów, czy współpraca z Wydawnictwami UW w zakresie publikacji przekładów literackich dzieł Orientu. W okresie powojennym dało się zaobserwować wielki wzrost popularyzatorskiej działalności PTO. Organizowano ogromną liczbę spotkań w domach kultury, klubach, na uczelniach, w szkołach itp. Działalność ta jest udokumentowana szczegółowo w „Przeglądzie Orientalistycznym”. W ostatnich latach działalność w tym zakresie nieco osłabła, co wiązać można z szerokim dostępem do informacji o Azji i Afryce. Popularyzacja nie jest już tak ważna jak niegdyś i PTO skupia się na działalności naukowej. Jej członkowie to w znakomitej większości naukowcy orientaliści i pasjonaci zafascynowani kulturami Orientu.

Obecnie PTO jako towarzystwo naukowe upowszechniające wiedzę o ludach, językach i kulturach Azji i Afryki realizuje swoją działalność przez zwoływanie Zjazdów Orientalistów Polskich (w 2018 r. odbył się XXVI ZOP), organizowanie corocznych konferencji ogólnopolskich oraz udzielanie patronatu wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Ważną sferą aktywności PTO pozostaje działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika „Przegląd Orientalistyczny”, a także serii „Collectanea Orientalia. Nowa Seria” (w okresie międzywojennym funkcjonowała seria „Collectanea Orientalia”) oraz serii Monograficznej PTO „Miscellanea Orientalia” (PTO Monograph Series „Miscellanea Orientalia”). PTO zachęca do zgłaszania kolejnych publikacji tradycyjnych i elektronicznych w tych seriach. Jako towarzystwo o charakterze interdyscyplinarnym, skierowane do wszystkich interesujących się szeroko pojętym Orientem, otwarci jesteśmy na wszelkie formy działalności i współpracy zmierzające do umocnienia polskiej orientalistyki w nauce oraz upowszechniania wiedzy o Azji i Afryce. Będąc instytucją pozarządową (NGO) PTO może uczestniczyć we wszelkiego rodzaju inicjatywach i projektach związanych z Azją i Afryką oraz służyć pomocą ekspercką w tym zakresie. Dlatego zapraszamy w nasze szeregi wszystkich zainteresowanych, szczególnie osoby aktywne, które zechcą wesprzeć towarzystwo swoją wiedzą, pracą i umiejętnościami.

Wydział Orientalistyczny UW

Uniwersytet Warszawski

Projekt logo (C) Wojtek Mejor

Copyright © 2015-2022  Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Stronę wykonała Maria Kozłowska
Administrator strony od I 2015 do !V 2017 roku : Maria Kozłowska
Administrator strony od V 2017 do ! 2022 roku : Adam Bednarczyk
Od II 2022 roku stroną administruje :
Joanna Dolińska

 

 

 

 

 

 

***
Zapraszamy do korzystania z platformy
do nauki języka hindi:
E-HINDI – An online platform for learning Hindi South Asian Studies Section at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland in cooperation with IT company Grupa AF is working on an online Hindi learning platform – e-Hindi. The project under the name „Hindi for You” is financed from the European Economic Area (EAA) funds under Component III: Education Programme and operated by the Foundation for the Development of the Education System, Poland.
All those interested in learning Hindi will have free access to the e-Hindi platform. It will be made available in two language versions, Hindi-Polish and Hindi-English free of cost. e-Hindi can be used as a self-learning tool or as a tool supporting teaching and learning process in a classroom. The educational platform combines traditional self-learning methods with interactive techniques of learning Devanagari script and Hindi grammar, expanding vocabulary, and building communication skills. 30 learning units contain grammar content, dialogues, texts, glossaries, audio recordings, exercises, and glossaries. e-Hindi also includes thematic vocabularies for each lesson 3 and lists of some useful phrases. e-Hindi is designed for adult learners, and it includes teaching content relevant to work environment and communication in everyday life.
The tool will be adapted to WCAG 2.1 standards to make it available to those visually impaired. We hope to launch e-Hindi platform for those who want to develop their competence in Hindi in December 2023. Meanwhile, you are invited to follow the news on the development of the project at the website https://hindi4u.web.amu.edu.pl/en/. In case of any inquiries feel free to contact monikabr@amu.edu.pl.

***

UWAGA! 

NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO TOWARZYSTWA:

BNP PARIBAS: 11 1600 1462 1802 1325 1000 0001

***

„PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY”
NA LIŚCIE CZASOPISM PUNKTOWYANYCH

Z radością informujemy, że „Przegląd Orientalistyczny” znalazł się w wykazie ministerialnym z punktacją 20, która obowiązuje wstecz, od 2019 r. Serdecznie zapraszamy do publikowania w „Przeglądzie Orientalistycznym”!


Aktualny numer
„Przeglądu Orientalistycznego”


Nr 1 – 4/ 2022 (link do pobrania)

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji artykułów naukowych publikowanychw „Przeglądzie Orientalistycznym” jest finansowane od 2020 r. ze środków Towarzystwa.