Bibliografia PTO

Zastosowano układ chronologiczny

„Rocznik Orientalistyczny”. – T. 2-17 (1919/1924-1951/1952). – Lwów, 1925-1939 ; Kraków, 1953.

Turcja powojenna / Tadeusz Kowalski. – Lwów : Wydaw. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1925. – (Bibljoteka Wschodnia pod red. Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego ; nr 1).

Wybrane pieśni epiczne / Aśwaghosza ; przekł. z sanskrytu [Andrzeja Gawrońskiego]. – Lwów : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1926 (Lwów : Drukarnia Zakł. Narod. im. Ossolińskich). – (Bibljoteka Wschodnia ; nr 2).

Statut Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego : zatwierdzony reskryptem Województwa Lwowskiego dnia 28. maja 1922. – [S.l. : s.n.], 1928 (Poznań : Czcionkami Drukarni Uniwer. Poznańskiego).

Zjazdy Orjentalistów Polskich, Warszawa-Wilno (1931-1932) / [wstęp Władysław Kotwicz]. – Wilno : [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne], 1934. – (Collectanea Orientalia ; nr 5).

Ś. p. Zygmunt Smogorzewski / Tadeusz Lewicki. – Lwów : Nakładem Polskiego Towarzystwa Orijentalistycznego, 1934 // „Rocznik Orjentalistyczny”. – T. 9 (1933), wyd. 1934.

V. Zjazd Orientalistów Polskich, Warszawa 1935 : streszczenia referatów / [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne]. – Lwów : [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne], 1935. – (Collectanea Orientalia ; nr 7).

Andrzej Gawroński and Sanskrit textual criticism / Edward Hamilton Johnston. – Lwów : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 1936.

Przed dziesięciu laty : (garść wspomnień o Andrzeju Gawrońskim) / Helena Willmanowa-Grabowska. – Lwów : Nakładem Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego, 1936 // „Rocznik Orjentalistyczny”. – T. 12.

Wystawa orientalna [w Muzeum Narodowym w Warszawie, maj 1950] : książka wschodnia, drzeworyt chiński, malarstwo Haltrechta : przewodnik / [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 1950.

Studia nad językami ałtajskimi / Władysław Kotwicz ; wydał Marian Lewicki. – Kraków : Nakładem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 1951 // „Rocznik Orientalistyczny”. – T. 16 (1950), wyd. 1953.

Historyczna powieść perska : materiały do studiów nad współczesną literaturą Iranu / Franciszek Machalski. – Kraków : Polskie Tow. Orientalistyczne, 1952. – (Biblioteka Wschodnia / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; nr 4).

Czterowiersze Awicenny : (z dziejów literatury irańskiej w Azji Środkowej) / Ananiasz Zajączkowski. – Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 1952 // „Przegląd Orientalistyczny”. – Z. 4.

Opowieść o Czhun-hiang najwierniejszej z wiernych / tł. z koreań., [wstęp i przypisy] Halina Ogarek-Czoj ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1970.

Wschód w literaturze polskiej : zbiór rozpraw / pod red. Jana Reychmana. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – (Biblioteka Wschodnia / pod red. Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego ; nr 5).

Hymny Rigwedy / przeł. z sanskrytu, wstępem i koment. opatrzył Franciszek Michalski ; [pod red. Jana Reychmana ; posłowiem opatrzyła, wstęp i koment. uzupełniła oraz do druku przygot. Grażyna Spychalska ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO]. – Wrocław : Ossolineum, 1971, dr. 1972.

[Czy pan, pani mówi po arabsku?]: zwięzły kurs języka arabskiego / Mohammed Hussein Hassan, Ryszard Kurowski ; [red. nauk. Józef Bielawski]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. – (BL Biblioteka Lingwisty). – Podręcznik niniejszy zrealizowany został w ramach porozumienia z Polskim Towarzystwem Orientalistycznym.

Haszysz i wino / Süleymanoğlu Mehmed Fuzulî ; z tur. przeł. Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz ; koment. i posł. Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz ; [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO ; pod red. Jana Reychmana]. – [Wrocław] : Ossolineum, 1973.

Kitab al I’tibar = Księga pouczających przykładów / dzieło Usamy ibn Munkidha ; z jęz. arab. przetł., wstępem i przypisami opatrzył Józef Bielawski ; [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO ; pod red. Jana Reychmana]. – [Wrocław] : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1975.

Tirukkural : Święta księga południowych Indii / Tiruwalluwar ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Bohdan Gębarski ; [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO]. – [Wrocław] : Ossolineum, 1977.

Opowieści łotrzykowskie / Al-Hamadani ; z ar. przetł., opatrzył wstępem i przypisami Janusz Danecki ; wiersze tłum. Aleksandra Witkowska ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Z inicjatywy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. – Wrocław : Ossolineum, 1983.

’Ubeid Zakani : błazeństwa i mądrości / Zofia Józefowicz-Czabak ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akad. Nauk, 1988. – (Biblioteka Wschodnia / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; nr 6).

Czikula kereglegczi : zasady buddyzmu : mongolski traktat z XVI w. / Sziregetü Güüszi Czordżi ; z jęz. mong. przeł., oprac. i wstępem opatrzyła Agata Bareja-Starzyńska. – Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, cop. 2006. – (Biblioteka Dzieł Wschodu. Myśl Wschodu). – Seria „Biblioteka Dzieł Wschodu” jest kontynuacją serii „Biblioteka Wschodnia”. Powstała z inicjatywy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Reguła zgromadzenia mnichów buddyjskich / Dōgen Kigen ; z jęz. jap. [właśc. chiń.] przeł., oprac. i wstępem opatrzył Maciej Kanert ; [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne]. – Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, cop. 2006. – (Biblioteka Dzieł Wschodu. Myśl Wschodu).

XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich : jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 1922-2012 / [przygot. Maria Kozłowska ; przy współudziale członków Zarządu Głównego PTO kadencji 2009-2012]. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 2012. [Druk ulotny].

Czasopisma orientalistyczne w Polsce studia i materiały dla uczczenia stulecia „Rocznika Orientalistycznego” 1914-2014 / redakcja naukowa Marek M. Dziekan i Marek Mejor. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, 2014. – ISBN 978-83-934631-3-8.

Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności : materiały XXXV Zjazdu Orientalistów Polskich, Warszawa, 16-17 XI 2015 [online e-book] / redakcja naukowa Marek M. Dziekan i Agata Bareja-Starzyńska ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; przy współpracy Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 2015. – ISBN 978-83-934631-4-5. Dostępny w World Wide Web: http://pto.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/52/2016/02/Literatury-Azji-i-Afryki-wobec-problemow-wspolczesnosci-1.pdf.

Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności : materiały XXXV Zjazdu Orientalistów Polskich, Warszawa, 16-17 XI 2015 / redakcja naukowa Marek M. Dziekan i Agata Bareja-Starzyńska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 2015. – ISBN 978-83-934631-5-2.