WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Od 2019 roku redakcja „Przeglądu Orientalistycznego” przyjmuje do druku artykuły po polsku i po angielsku.

 

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM.

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS OF ARTICLES IN ENGLISH.


Uprzejmie prosimy, aby teksty składane w redakcji „Przeglądu Orientalistycznego” były przygotowywane według poniższych reguł. Artykuły niespełniające tych wymagań nie będą przez redakcję przyjmowane. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

I. Uwagi ogólne

1. Teksty złożone w „Przeglądzie Orientalistycznym” powinny być wynikiem oryginalnych badań, w rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty własnej pracy; autorzy w stosowny sposób powinni zaznaczyć wkład innych osób w powstawanie artykułu. Jeśli artykuł jest rezultatem badań finansowanych, prosimy o podanie informacji o źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych jednostek.

2. Teksty złożone w „Przeglądzie Orientalistycznym” nie mogą być wcześniej opublikowane (ani w języku polskim, ani w językach obcych), jak też w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

3. Decyzja Autora o publikacji w „Przeglądzie Orientalistycznym” oznacza zgodę na archiwizowanie tekstu
w wersji elektronicznej w ogólnodostępnej bazie czasopism na Platformie Internetowej Centrum Otwartej Nauki ICM Uniwersytet Warszawski, znajdującej się pod adresem http://yadda.icm.edu.pl –„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (http://cejsh.icm.edu.pl) – i innych ogólnodostępnych repozytoriach, do których przystąpi czasopismo.

4. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

5. Autorzy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).

6. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć stosowne oświadczenie dot. powyższych punktów. Oświadczenie

7. Artykuły podlegają procedurze recenzowania zgodnie z zasadą double-blind peer review (autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości). Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej Czasopisma. Formularz recenzyjny_PO_final_2

 

II. Format tekstu

1. Objętość tekstu, wraz z przypisami dolnymi i bibliografią końcową, nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. znaków ze spacjami.

2. Prosimy w całym tekście, także przypisach, używać czcionki w rozmiarze 12, marginesy prawy i lewy 2,5 cm, interlinia 1,5.

3. Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, taki przypis opatrujemy gwiazdką.

4. Przypisy, umieszczone na dole strony, powinny zawierać pełne opisy bibliograficzne przywoływanych tekstów wg poniższych zasad:

Książki autorskie

Imię Nazwisko, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000–000.

Imię Nazwisko, Tytuł książki, t. X, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.

Imię Nazwisko, Tytuł książki, oprac. Imię Nazwisko / przeł. Imię Nazwisko / red. Imię Nazwisko, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.

Tomy zbiorowe

Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000.

Artykuł w tomie zbiorowym

Imię Nazwisko, Tytuł artykułu, w: Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejscowość ROK, s. 000–000.

Artykuł w czasopiśmie

Imię Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” ROK, t. X, nr Y, s. 000–000.

Źródła internetowe

http://www.adres.strony [w nawiasie kwadratowym data dostępu]

Odnośnik do przywoływanego wcześniej tekstu

I. (inicjał) Nazwisko, op. cit., s. 000.

Jeśli zacytowano więcej prac danego autora: I. (inicjał) Nazwisko, Skrócony tytuł, op. cit., s. 000.

Jeśli przywołujemy ten sam tekst w następujących bezpośrednio po sobie przypisach:

Ibidem, s. 000.

Uwaga: w wypadku prac w języku angielskim prosimy o zapis znaczących wyrazów tytułu dużymi literami (np. An Outline of the Religious Literature of India)

5. Bibliografia końcowa powinna być sporządzona w układzie alfabetycznym (źródła internetowe na końcu) w kolejności: Nazwisko Imię, a następnie wg opisów stosowanych w przypisach (patrz pkt. 4).

6. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 1945–1954 lub s. 1–10).

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania złożonych tekstów (także tytułów).

 

III. Nadsyłanie tekstu

1. Artykuł należy opatrzyć następującymi informacjami:

dane o autorze/autorach wraz z informacją o stopniu/tytule naukowym i miejscu zatrudnienia/studiów;

dane kontaktowe: e-mail (koniecznie wraz z informacją, czy może być udostępniony w bazie CEJSH), adres pocztowy, telefon;

tytuł i streszczenie (Abstract) artykułu w języku angielskim (maks. 1000 znaków ze spacjami) utrzymane w formie bezosobowej, omawiające ogólnie poruszaną problematykę, zastosowaną metodologię
i najważniejsze tezy;

słowa kluczowe (keywords) artykułu w języku angielskim (ok. 5 słów/terminów kluczowych dla omawianej tematyki).

2. 2 egz. wydruku jednostronnego tekstu przygotowanego zgodnie z powyższymi zasadami powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną na adres redakcji „Przeglądu Orientalistycznego” (Redakcja „Przeglądu Orientalistycznego”, (Wydział Orientalistyczny UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), a ponadto w postaci pliku elektronicznego (format Worda i PDF) pocztą elektroniczną na adres: przeglad.orientalistyczny@uw.edu.pl, wraz z podpisanym oświadczeniem (patrz wyżej pkt. I.6).

Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załączyć w osobnych plikach możliwie najlepszej jakości.

3. Po uzyskaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji i przyjęciu tekstu do druku, autor zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej wersji (uwzględniającej poprawki recenzentów i kolegium redakcyjnego PO) także w postaci wydruku i elektronicznej.