Statut Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 1997-2003

STATUT Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1997-2003)

(obowiązujący od 1997 do 26 maja 2003)

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, w skrócie PTO zwane w dalszej części statutu – Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powołać oddziały podlegające legalizacji przez właściwą terenowo władzę administracji ogólnej.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Orientalistyczne” – pośrodku „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Orientalistyczne – Zarząd Główny, adres siedziby” lub „Zarząd Oddziału w …”.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju orientalistyki polskiej przez prowadzenie i popieranie badań nad ludami Azji i Afryki oraz upowszechnianie wiedzy o wschodzie.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe,
 2. organizuje publicznie wykłady popularne w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami wschodu,
 3. redaguje własny organ i podejmuje inicjatywy wydawnicze,
 4. gromadzi publikacje i eksponaty z zakresu wiedzy o wschodzie,
 5. podejmuje inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu orientalistyki i współdziała w tym zakresie z władzami państwowymi, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy w wieku od 18 lat, którzy prowadzą działalność naukową w dziedzinie orientalistyki lub pragną uczestniczyć w inny sposób w realizacji celów Towarzystwa i przyjęci zostaną przez Zarząd Główny lub Koła na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, zainteresowane merytoryczną działalnością Towarzystwa, które zadeklarowały mu pomoc materialną i zostały przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie wspierający działają w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 12

Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie orientalistyki.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,
 3. uczestniczenia w zjazdach naukowych i odczytach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. otrzymywanie publikacji Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny.

§ 14

Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 15

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywnego udziału w realizacji i celów Towarzystwa, przestrzegania norm współżycia społecznego, regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.

§ 17

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej przez Zarząd Główny do zbadania sprawy lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 18

Członkostwo osoby prawnej (członka wspierającego) ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 19

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią funkcje honorowo.

§ 21

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. nadawanie godności członka honorowego,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członków Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub członków Towarzystwa,
 7. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 25

Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny, który zawiadamia pisemnie wszystkich członków Towarzystwa o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/6 liczby członków zwyczajnych zgłoszonych na piśmie Zarządowi Głównemu.
 2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Zarząd Główny składa się z 7-10 członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 3. uchwalanie okresowych planów całokształtu działalności Towarzystwa, opracowywanie sprawozdań z ich wykonania oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
 6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół Towarzystwa oraz nadzór nad ich działalnością,
 7. powoływanie komisji problemowych i komitetów specjalistycznych,
 8. ustalanie miejsca i terminu najbliższego zjazdu naukowego i Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
 9. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Towarzystwa i zjazdów naukowych oraz ustalanie tematów głównych zjazdu naukowego,
 10. rozstrzyganie sporów powstałych miedzy członkami w obrębie Towarzystwa,
 11. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
 12. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa oraz o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 14. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym: prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Zarząd Główny ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 30

Zarząd Główny wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

§ 31

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków i dwóch zastępców, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
 5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 33

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 34

 1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 20 członków.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

§ 35

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 36

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału.

§ 38

Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia pisemnie wszystkich członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia.

§ 39

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/5 liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 40

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
 3. Zarząd Oddziału ma prawo dokooptowania dwóch nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji.

§ 41

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie oraz kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 2. prowadzenie na bieżąco ewidencji członków Oddziału Towarzystwa,
 3. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie przyjmowania i skreślania członków Oddziału,
 4. zarządzanie funduszami i majątkiem ruchomym w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 5. pobieranie składek członkowskich,
 6. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej.

§ 42

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 43

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i dwóch zastępców, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 44

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział VI

Koła Towarzystwa

§ 45

 1. Koła są powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.
 3. Koła mogą być terenowe lub specjalistyczne.

§ 46

1. Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła
 2. Zarząd Koła
 3. Komisja Rewizyjna Koła

2. Kadencja władz Koła trwa 2 lata.

§ 47

1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

 1. uchwalanie kierunków działania na danym terenie zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
 4. wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 48

 1. Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Zebrania.
 2. W Walnym Zebraniu Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie Koła, z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 49

 1. Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na swoim terenie.
 3. Zarząd Koła ma prawo dokooptowania jednego nowego członka w miejsce tego, który ustąpił w czasie kadencji.
 4. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 50

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z przewodniczącego i dwóch członków Komisji.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy kontrola całokształtu działalności Koła co najmniej raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna Koła ma prawo dokooptowania jednego nowego członka w miejsce tego, który ustąpił w czasie kadencji.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Koła zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub upoważnionego przez niego zastępcy.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 51

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Towarzystwo może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 52

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa Zarządu Głównego lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 53

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 54

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.